galactic coordinate system

galactic coordinate system teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı