galactic coordinate system

galactic coordinate system teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi

galactic coordinate system terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactic coordinate galaktik koordinat
active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
altazimuth coordinate system altazimut koordinat sistemi
barycentric coordinate system biaryentrik koordinat sistemi
cartesian coordinate system kartezyen koordinat sistemi
coordinate system koordinat sistemi
curvilinear coordinate system eğrisel koordinat sistemi
ecliptic coordinate system ekliptik koordinat sistemi
equatorial coordinate system ekvatoral koordinat sistemi
polar coordinate system kutupsal koordinat sistemi
state coordinate system devlet koordinat sistemi
world coordinate system dünya koordinat sistemi
coordinate reference system koordinat referans sistemi
plane coordinate system düzlem koordinat sistemi
default coordinate system varsayılan koordinat sistemi
local coordinate system yerel koordinat sistemi
coordinate grid system koordinat ızgara sistemi
global coordinate system küresel koordinat sistemi
tool coordinate system takım koordinat sistemi
project coordinate system proje koordinat sistemi
cylindrical coordinate system. silindirik koordinat sistemi.
geodetic coordinate system jeodezik koordinat sistemi
object coordinate system nesne koordinat sistemi
color coordinate system renk koordinat sistemi
fixed coordinate system sabit koordinat sistemi
programming coordinate system programlama koordinat sistemi