galactic nucleus

galactic nucleus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic nucleus galaktik çekirdek