galactic nucleus

galactic nucleus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic nucleus galaktik çekirdek

galactic nucleus terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
ambiguous nucleus belirsiz çekirdek
amygdaloid nucleus amigdaloid çekirdek
caudate nucleus kaudat çekirdek
centromedian nucleus centromedian çekirdeği
cochlear nucleus koklear çekirdek
condensation nucleus yoğunlaşma çekirdeği
crystal nucleus kristal çekirdeği
cuneate nucleus cuneate çekirdeği
dentate nucleus of cerebellum beyincik çekirdeği dentat
dorsal nucleus sırt çekirdeği
dorsal nucleus of vagus vagus dorsal çekirdeği
hypoglossal nucleus hipoglossal çekirdek
inferior salivary nucleus alt tükürük çekirdeği
intermediolateral nucleus intermediolateral çekirdek
intermediomedial nucleus intermediomedial çekirdek
interpeduncular nucleus interpeduncular nükleus
lenticular nucleus mercimek çekirdeği
lentiform nucleus lentiform çekirdeği
nucleus çekirdek
nucleus fastigii çekirdek fastigii
nucleus gracilis çekirdek gracilis
nucleus of solitary tract yalnız kanalın çekirdeği
oculomotor nucleus okülomotor çekirdeği
olivary nucleus olivary çekirdeği