galactic plane

galactic plane teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic plane galaktik düzlem

galactic plane terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
addison's clinical plane addison klinik düzlemi
badger plane porsuk uçağı
bead plane boncuk uçağı
bedding plane yatak düzlemi
block plane blok düzlemi
canthomeatal plane canthomeatal düzlem
cartesian plane kartezyen uçağı
compass plane pusula düzlemi
complex plane karmaşık düzlem
convexo-plane dışbükey-düzlemi
coronal plane koronal düzlem
datum plane referans noktası
dovetail plane kırlangıç uçağı
equatorial plane ekvatoral düzlem
extended complex plane genişletilmiş karmaşık düzlem
fault plane fay düzlemi
focal plane odak düzlemi
focal-plane shutter odak düzlemi deklanşörü
fore plane ön düzlem
frankfort horizontal plane frankfort yatay düzlem
frankfort plane frankfort uçağı
frontal plane ön düzlem
half-plane yarı düzlem
horizontal plane yatay düzlem