galactic plane

galactic plane teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic plane galaktik düzlem