galactic longitude

galactic longitude teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic longitude galaktik boylam

galactic longitude terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
celestial longitude gök boylamı
ecliptic longitude ekliptik boylam
longitude boylam
longitude by account hesaba göre boylam
geocentric longitude jeosantrik boylam
geodetic longitude jeodezik boylam
latitude and longitude enlem ve boylam
longitude and latitude boylam ve enlem
longitude and latitude coordinates boylam ve enlem koordinatları
west longitude batı boylamı
latitude longitude enlem boylam
lines of longitude boylam çizgileri
degrees longitude derece boylam
longitude coordinates boylam koordinatları
latitude and longitude coordinates enlem ve boylam koordinatları
east longitude doğu boylamı
western-most longitude batı-en boylam
12º latitude n - 86º longitude o 12º enlem n - 86º boylam o
degrees of latitude and longitude enlem ve boylam dereceleri
same longitude aynı boylam
50 degrees w longitude 50 derece w boylam
latitude 50 s longitude 60º enlem 50 s boylam 60º
w longitude w boylam
line of longitude boylam çizgisi