galactic poles

galactic poles teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic poles galaktik direkler

galactic poles terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
poles apart polonyalılar
poles kutuplar
ski poles kayak direkleri
wooden poles ahşap direkler
lighting poles aydınlatma direkleri
walking poles yürüyüş direkleri
number of poles kutup sayısı
migration poles göç direkleri
growth poles büyüme direkleri
transmission poles iletim direkleri
like poles kutup gibi
field poles alan direkleri
concrete poles beton direkler
street lighting poles sokak aydınlatma direkleri
earth's poles dünya'nın kutupları
catenary poles katener direkleri
mounted on poles direklere monte
street poles sokak direkleri
towards the poles kutuplara doğru
poles of a magnet bir mıknatısın direkleri
fencing poles eskrim direkleri
be poles apart kutup olmak
terminal poles terminal direkleri
nordic walking poles nordik yürüyüş direkleri