galactic year

galactic year teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic year galaktik yıl

galactic year terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
year in, year out yıl içinde yıl dışında
year on year yıl yıl
year after year yıllar geçtikçe
year to year yıldan yıla
from year to year yıldan yıla
year in year out yıl içinde yıl dışında
year in and year out yıl ve yıl
year on year growth yıllık büyüme
year-on-year increase yıllık artış
year-to-year basis yıldan yıla
year-on-year fall yıllık düşüş
year-on-year basis yıllık bazda
year-over-year basis yıl bazında
on a year to year basis yıldan yıla
year-over-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year increase yıldan yıla artış
year on year change yıllık değişim
year upon year yıldan yıla
year by year basis yıl bazında
year-on-year sales yıllık satışlar
year-to-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year sales yıldan yıla satışlar
year-on-year reduction yıllık azalma
on a year-over-year basis yıl bazında