galactic year

galactic year teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic year galaktik yıl