galactic pole

galactic pole teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic pole galaktik kutup