galactic pole

galactic pole teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic pole galaktik kutup

galactic pole terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from pole to pole direkten direğe
active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
animal pole hayvan direği
barber pole berber direği
barber's pole kuaför & # x27; s
celestial pole gök direği
cephalic pole sefalik kutup
clothes pole giysi direği
cold pole soğuk direk
fish pole balık direği
fishing pole olta kamışı
foul pole faul direği
frontal pole ön direk
icy pole buzlu kutup
liberty pole özgürlük direği
low man on the totem pole totem direği düşük adam
magnetic pole manyetik kutup
magnetic pole strength manyetik kutup gücü
north pole kuzey kutbu
not touch with a ten-foot pole 10 metrelik direğe dokunmama
occipital pole oksipital kutup
pelvic pole pelvik kutup
pike pole pike pole
pole kutup
pole bean direk çekirdeği