galactic noise

galactic noise teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic noise galaktik gürültü

galactic noise terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
ambient noise ortam gürültüsü
big noise büyük gürültü
cosmic noise kozmik gürültü
line noise hat gürültüsü
noise gürültü, ses
noise factor gürültü faktörü
noise generator gürültü üreteci
noise limiter gürültü sınırlayıcı
noise masking gürültü maskeleme
noise pollution gürültü kirliliği
noise suppressor gürültü kesici
noise-making gürültü yapma
perceived noise decibel algılanan gürültü desibel
pink noise pembe gürültü
schottky noise schottky gürültü
shot noise atış sesi
signal-to-noise ratio sinyal gürültü oranı
surface noise yüzey gürültüsü
thermal noise termal gürültü
white noise beyaz gürültü
background noise arkaplan gürültüsü
loud noise yüksek ses
low noise düşük gürültü
noise level gürültü seviyesi