galactic coordinate

galactic coordinate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic coordinate galaktik koordinat

galactic coordinate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
altazimuth coordinate system altazimut koordinat sistemi
barycentric coordinate system biaryentrik koordinat sistemi
cartesian coordinate kartezyen koordinat
cartesian coordinate system kartezyen koordinat sistemi
coordinate koordinat
coordinate bond koordinat bağı
coordinate clause koordinat maddesi
coordinate geometry koordinat geometrisi
coordinate system koordinat sistemi
curvilinear coordinate system eğrisel koordinat sistemi
cylindrical coordinate silindirik koordinat
ecliptic coordinate system ekliptik koordinat sistemi
equatorial coordinate system ekvatoral koordinat sistemi
mis-coordinate yanlış koordinat
polar coordinate kutupsal koordinat
polar coordinate system kutupsal koordinat sistemi
rectangular coordinate dikdörtgen koordinat
spherical coordinate küresel koordinat
state coordinate system devlet koordinat sistemi
generalized coordinate genelleştirilmiş koordinat
coordinate with ile koordine
coordinate grid koordinat ızgarası
coordinate efforts çabaları koordine etmek
coordinate measuring machine koordinat ölçüm makinesi