galactic coordinate

galactic coordinate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı