galactic equator

galactic equator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic equator galaktik ekvator

galactic equator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
celestial equator göksel ekvator
equator ekvator
magnetic equator manyetik ekvator
thermal equator termal ekvator
geomagnetic equator jeomanyetik ekvator
equator principles ekvator prensipleri
at the equator ekvatorda
equator principals ekvator prensipleri
along the equator ekvator boyunca
around the equator ekvatorun etrafında
equator prize ekvator ödülü
straddling the equator ekvatorun yanına
equator principles banks ekvator prensipleri bankaları
equator line ekvator hattı
equator principles financial institutions ekvator prensipleri finansal kurumlar
south of the equator ekvatorun güneyinde
equator initiative ekvator girişimi
crossing the equator ekvatoru geçerken
equator principle banks ekvator prensibi bankaları
crossed the equator ekvatoru geçti
close to the equator ekvatora yakın
above equator ekvatorun üstünde
earth's equator yerin ekvatoru
equator bank ekvator bankası