galactic equator

galactic equator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic equator galaktik ekvator