early on

early on teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early on erken

early on terimi için benzer kelimeler ve anlamları

early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise erken yatmak, erken kalkmak erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early to bed, early to rise (makes a man healthy, wealthy, and wise) erken yatmak, erken kalkmak (erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar)
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
bright and early aydınlık ve erken
distant early warning uzak erken uyarı
early erken
early adopter erken evlat edinmek
early american erken amerikalı
early bird erken kuş
early bird catches the worm erken kalkan yol alır
early blight erken yanıklık
early christian erken hristiyan
early closing erken kapanış
early english erken ingilizce
early hebrew erken ibranice
early modern english erken modern ingilizce
early music erken müzik
early purple orchid erken mor orkide
early renaissance erken rönesans
early saxifrage erken saksafon
early sunday morning pazar sabahı
early warning system erken uyarı sistemi
early wood erken odun
early-type star erken tip yıldız
early-warning erken uyarı
early-warning system erken uyarı sistemi
jubal early erken jubal
the early bird catches the worm erken kalkan yol alır
as early as olabildiğince erken
early stage erken aşama
early childhood erken çocukluk
early termination erken sonlandırma
early warning erken uyarı
early morning sabahın erken saatleri
early days erken günler
early life erken dönem
at an early stage erken bir aşamada
early years erken yıllar
early childhood education okul öncesi eğitim
early release erken tahliye
early detection erken teşhis
early retirement erken emeklilik
early check-in erken onay
early intervention erken müdahale
as early as possible mümkün olduğu kadar erken
early diagnosis erken teşhis
early history erken tarih
too early çok erken
early onset erken başlangıçlı
early pregnancy erken gebelik