early blight

early blight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early blight erken yanıklık

early blight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

american blight amerikan yanıklığı
apple blight elma yanıklığı
blight yıkım
chestnut blight kestane yanıklığı
elm blight karaağaç yanıklığı
fire blight ateş yakmak
halo blight halo yanıklığı
horsehair-blight fungus at kılı mantar
late blight geç yanıklık
leaf blight yaprak yanıklığı
northern corn-leaf blight kuzey mısır yaprak yanması
northern leaf blight kuzey yaprak yanıklığı
planning blight planlama yanması
potato blight patates yanıklığı
sandy blight kumlu yanıklığı
southern blight güney yanıklığı
spur blight mahmuz yanıklığı
stamen blight ercik yanıklığı
thread blight iplik yanıklığı
twig blight dal yanıklığı
urban blight kentsel yanık
sheath blight kılıf yanıklığı
head blight baş yanıklığı
bacterial blight bakteriyel yanık
blossom blight çiçek yanıklığı
fusarium head blight fusarium baş yanıklığı
botrytis blight botrytis yanıklığı
tomato blight domates yanıklığı
potato late blight patates geç yanıklığı
phytophthora blight phytophthora yanıklığı
fusarium blight fusarium yanıklığı
blight the lives hayatları yakmak
tuber blight yumru yanık
late blight resistance geç yanma direnci
blight control yanık kontrolü
web blight web yanıklığı
a blight on bir yanıklık
blight disease yanık hastalığı
foliage blight yeşillik yanıklığı
blight resistant potatoes yanmaya dayanıklı patates
asian chestnut blight fungus asya kestane mantarı mantar
continue to blight yanmaya devam et
chestnut blight fungus kestane mantarı mantarı
serious blight ciddi yanık
social blight sosyal yanıklık
blight in potato patates yanıklığı
is a blight yanık
blight resistance yanma direnci
economic blight ekonomik yanık
blight fungus yanık mantarı