early-warning system

early-warning system teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early-warning system erken uyarı sistemi

early-warning system terimi için benzer kelimeler ve anlamları

forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
early warning system erken uyarı sistemi
famine early warning system kıtlık erken uyarı sistemi
early warning and response system erken uyarı ve cevap sistemi
global information and early warning system küresel bilgi ve erken uyarı sistemi
global early warning system küresel erken uyarı sistemi
an early warning system erken bir uyarı sistemi
continental early warning system karasal erken uyarı sistemi
drought early warning system kuraklık erken uyarı sistemi
early warning and preparedness system erken uyarı ve hazırlık sistemi
early warning response system erken uyarı müdahale sistemi
mesoamerican food security early warning system mesoamerican gıda güvenliği erken uyarı sistemi
epidemic early warning system salgın erken uyarı sistemi
fao global information and early warning system fao küresel bilgi ve erken uyarı sistemi
humanitarian early warning system insancıl erken uyarı sistemi
famine early warning system network kıtlık erken uyarı sistemi ağı
construction of an early warning system erken uyarı sistemi inşası
strengthen early warning system erken uyarı sistemini güçlendirmek
early warning system to flag bayrak için erken uyarı sistemi
early warning surveillance system erken uyarı izleme sistemi
advanced early warning system gelişmiş erken uyarı sistemi
establish an early warning system erken uyarı sistemi kurmak
warning-warning-punishment uyarı uyarı-ceza
distant early warning uzak erken uyarı
early-warning erken uyarı
early warning erken uyarı
early warning signs erken uyarı işaretleri
early warning indicators erken uyarı göstergeleri
early warning signals erken uyarı sinyalleri
division of early warning and assessment erken uyarı ve değerlendirme bölümü
provide early warning erken uyarı vermek
early warning mechanism erken uyarı mekanizması
early warning report erken uyarı raporu
give early warning erken uyarı vermek
early warning detection erken uyarı tespiti
providing early warning erken uyarı sağlamak
early warning information erken uyarı bilgisi
early warning device erken uyarı cihazı
early-warning radar erken uyarı radarı
conflict early warning erken uyarı çatışması
early warning service erken uyarı servisi
forecasting and early warning tahmin ve erken uyarı
early warning capabilities erken uyarı yetenekleri
early warning process erken uyarı süreci
humanitarian early warning service insani erken uyarı servisi
airborne early warning havadan erken uyarı
an early warning erken bir uyarı
early warning fire detection erken uyarı yangın algılama
early warning brief erken uyarı
early warning and response erken uyarı ve cevap