early bird

early bird teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early bird erken kuş

early bird terimi için benzer kelimeler ve anlamları

early bird catches the worm erken kalkan yol alır
the early bird catches the worm erken kalkan yol alır
early bird registration erken kuş kaydı
early bird rate erken kuş oranı
early bird discount erken kuş indirimi
early bird special erken özel kuş
early bird fee erken kuş ücreti
an early bird erken kuş
early bird offer erken kuş teklifi
early bird price erken kuş fiyatı
early bird menu erken kuş menüsü
early bird booking erken rezervasyon
early bird deadline erken kuş son tarihi
the early bird catches erken kuş yakalar
the early bird that catches the worm solucanı yakalayan erken kuş
early bird registration fee erken kuş kayıt ücreti
early bird promotion erken kuş tanıtımı
early bird dinner erken akşam yemeği
the early bird gets the erken kuş alır
early bird program erken kuş programı
a early bird erken bir kuş
early bird registration deadline erken kuş kayıt son tarihi
early bird registration open erken kuş kaydı açık
super early bird rate süper erken kuş oranı
early bird saves erken kuş kurtarır
early morning bird sabahın erken saatlerinde kuş
the early bird gets the prime time. ilk kuş asal zamanı alır.
super early bird süper erken kuş
be the early bird! erken kuş ol!
little early bird küçük erken kuş
early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise erken yatmak, erken kalkmak erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early to bed, early to rise (makes a man healthy, wealthy, and wise) erken yatmak, erken kalkmak (erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar)
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
a bird in the hand is worth two in the bush eldeki serçe damdaki güvercinden iyidir
a little bird küçük bir kuş
adjutant bird yardımcı kuş
ant bird karınca kuşu
apostle bird havari kuşu
bee bird arı kuşu
bird kuş
bird band kuş grubu
bird call kuş çağrısı
bird cherry kuş kiraz
bird colonel kuş albay
bird dismount kuş çıkarma
bird face kuş yüz
bird farm kuş çiftliği
bird feed kuş yemi
bird feeder kuş besleyici
bird flu kuş gribi