early closing

early closing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early closing erken kapanış

early closing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise erken yatmak, erken kalkmak erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early to bed, early to rise (makes a man healthy, wealthy, and wise) erken yatmak, erken kalkmak (erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar)
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
closing kapanış
closing costs kapanış maliyetleri
closing error kapanış hatası
closing price kapanış fiyatı
closing snap kapanış
closing time kapanış saati
closing volume kapanış hacmi
self-closing kendi kendine kapanan
closing date kapanış tarihi
closing remarks kapanış konuşması
in closing kapanışta
closing balance kapanış bakiyesi
closing statement kapanış bildirimi
closing the gap arayı kapama
closing argument kapanış argümanı
closing ceremony kapanış töreni
closing down kapatma
at closing kapanışta
closing session kapanış oturumu
financial closing finansal kapanış
closing meeting kapanış toplantısı
closing rate kapanış oranı
closing the loop döngü kapanış
closing speech kapanış konuşması
customary closing conditions alışılmış kapanış koşulları
upon closing kapandıktan sonra
closing out kapanıyor
closing documents belgeleri kapatma
closing thoughts düşünceleri kapatmak
pre-closing ön kapatma
closing stock borsa kapanış
closing line kapanış hattı
closing conditions kapanış şartları
post-closing post-kapama
closing agreement kapanış anlaşması
opening and closing açılış ve kapanış
closing comments yorumları kapatma
closing words kelimeleri kapatmak
month end closing ay sonu kapanışı
on closing kapanırken
closing address kapanış adresi
deal closing anlaşma kapanış
closing fee kapanış ücreti
closing deals kapanış anlaşmaları
closing agent kapanış ajanı
closing dinner kapanış yemeği
closing the sale satışı kapatmak