early adopter

early adopter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early adopter erken evlat edinmek

early adopter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

an early adopter erken bir evlat edinmek
early adopter program erken kabul programı
early technology adopter erken teknoloji benimseyen
adopter geçiş yapanlar
first-time adopter ilk kez evlat edinen
prospective adopter muhtemel evlat edinen
earlier adopter erken evlat edinmek
faire adopter faire evlat
a first time adopter is encouraged, but not required ilk defa evlat edinen kişi teşvik edilir, ancak zorunlu değildir
adoptee and adopter evlat edinmek ve evlat edinmek
envisage adopter, evlat edinmeyi öngörmek,
become a first adopter ilk evlat edinmek
early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise erken yatmak, erken kalkmak erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early to bed, early to rise (makes a man healthy, wealthy, and wise) erken yatmak, erken kalkmak (erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar)
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
bright and early aydınlık ve erken
distant early warning uzak erken uyarı
early erken
early american erken amerikalı
early bird erken kuş
early bird catches the worm erken kalkan yol alır
early blight erken yanıklık
early christian erken hristiyan
early closing erken kapanış
early english erken ingilizce
early hebrew erken ibranice
early modern english erken modern ingilizce
early music erken müzik
early on erken
early purple orchid erken mor orkide
early renaissance erken rönesans
early saxifrage erken saksafon
early sunday morning pazar sabahı
early warning system erken uyarı sistemi
early wood erken odun
early-type star erken tip yıldız
early-warning erken uyarı
early-warning system erken uyarı sistemi
jubal early erken jubal
the early bird catches the worm erken kalkan yol alır
as early as olabildiğince erken
early stage erken aşama
early childhood erken çocukluk
early termination erken sonlandırma
early warning erken uyarı
early morning sabahın erken saatleri
early days erken günler
early life erken dönem
at an early stage erken bir aşamada
early years erken yıllar