forum on early warning and early response

forum on early warning and early response teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu

forum on early warning and early response terimi için benzer kelimeler ve anlamları

early warning and response system erken uyarı ve cevap sistemi
early warning and response erken uyarı ve cevap
early warning response system erken uyarı müdahale sistemi
warning-warning-punishment uyarı uyarı-ceza
warning and response uyarı ve cevap
division of early warning and assessment erken uyarı ve değerlendirme bölümü
forecasting and early warning tahmin ve erken uyarı
global information and early warning system küresel bilgi ve erken uyarı sistemi
airborne early warning and control havadan erken uyarı ve kontrol
early warning and preparedness system erken uyarı ve hazırlık sistemi
early warning and preparedness erken uyarı ve hazırlık
early warning and assessment erken uyarı ve değerlendirme
prevention and early warning önleme ve erken uyarı
outreach and early warning systems sosyal yardım ve erken uyarı sistemleri
early warning and emergency management erken uyarı ve acil durum yönetimi
fao global information and early warning system fao küresel bilgi ve erken uyarı sistemi
early warning and urgent action procedure erken uyarı ve acil eylem prosedürü
early childhood forum erken çocukluk forumu
distant early warning uzak erken uyarı
early warning system erken uyarı sistemi
early-warning erken uyarı
early-warning system erken uyarı sistemi
early warning erken uyarı
early warning signs erken uyarı işaretleri
early warning indicators erken uyarı göstergeleri
early warning signals erken uyarı sinyalleri
provide early warning erken uyarı vermek
early warning mechanism erken uyarı mekanizması
early warning report erken uyarı raporu
famine early warning system kıtlık erken uyarı sistemi
give early warning erken uyarı vermek
early warning detection erken uyarı tespiti
providing early warning erken uyarı sağlamak
early warning information erken uyarı bilgisi
early warning device erken uyarı cihazı
early-warning radar erken uyarı radarı
conflict early warning erken uyarı çatışması
early warning service erken uyarı servisi
early warning capabilities erken uyarı yetenekleri
early warning process erken uyarı süreci
global early warning system küresel erken uyarı sistemi
an early warning system erken bir uyarı sistemi
humanitarian early warning service insani erken uyarı servisi
airborne early warning havadan erken uyarı
an early warning erken bir uyarı
continental early warning system karasal erken uyarı sistemi
early warning fire detection erken uyarı yangın algılama
early warning brief erken uyarı
tsunami early warning tsunami erken uyarı
famine early warning systems network kıtlık erken uyarı sistemleri ağı