early bird catches the worm

early bird catches the worm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı