early bird catches the worm

early bird catches the worm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early bird catches the worm erken kalkan yol alır

early bird catches the worm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the early bird catches the worm erken kalkan yol alır
the early bird that catches the worm solucanı yakalayan erken kuş
the early birds catches the worm ilk kuşlar solucanı yakalar
the early bird catches erken kuş yakalar
catches the worm solucanı yakalar
birds catches the worm kuşlar solucanı yakalar
worm-worm gearbox sonsuz dişli kutusu
early bird erken kuş
early bird registration erken kuş kaydı
early bird rate erken kuş oranı
early bird discount erken kuş indirimi
early bird special erken özel kuş
early bird fee erken kuş ücreti
an early bird erken kuş
early bird offer erken kuş teklifi
early bird price erken kuş fiyatı
early bird menu erken kuş menüsü
early bird booking erken rezervasyon
early bird deadline erken kuş son tarihi
early bird registration fee erken kuş kayıt ücreti
early bird promotion erken kuş tanıtımı
early bird dinner erken akşam yemeği
the early bird gets the erken kuş alır
early bird program erken kuş programı
a early bird erken bir kuş
early bird registration deadline erken kuş kayıt son tarihi
early bird registration open erken kuş kaydı açık
super early bird rate süper erken kuş oranı
early bird saves erken kuş kurtarır
early morning bird sabahın erken saatlerinde kuş
the early bird gets the prime time. ilk kuş asal zamanı alır.
super early bird süper erken kuş
be the early bird! erken kuş ol!
little early bird küçük erken kuş
catches fire ateş yakar
catches the eye göze çarpar
catches my eye gözümü yakalıyor
catches your eye gözünü yakalar
catches up with ile yakalar
freshwater catches tatlı su yakalar
nominal catches nominal yakalamalar
he catches o yakalar
unwanted catches istenmeyen yakalamalar
it catches yakalar
catches on fire yanıyor
catches my attention dikkatimi çekiyor
my breath catches nefesim yakalar
she catches o yakalar
catches you seni yakalar
past catches up with geçmiş ile yakalar