factor of production

factor of production teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı