factor cost

factor cost teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor cost faktör maliyeti

factor cost terimi için benzer kelimeler ve anlamları

factor a factor faktör faktörü
cost factor maliyet faktörü
at factor cost faktör maliyetinde
gdp at factor cost faktör maliyetinde gdp
gross domestic product at factor cost faktör maliyetiyle gayri safi yurtiçi hasıla
a cost factor maliyet faktörü
value added at factor cost faktör maliyetinde katma değer
value added factor cost katma değer faktör maliyeti
is the cost a factor maliyet bir faktördür
largest cost factor en büyük maliyet faktörü
cost and non cost maliyet ve maliyet dışı
service cost, interest cost hizmet bedeli, faiz bedeli
cost and cost-effectiveness maliyet ve maliyet etkinliği
cost reduction and cost avoidance maliyet azaltma ve maliyetten kaçınma
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör
antipernicious anemia factor antipernicious anemi faktörü
atrial natriuretic factor atriyal natriüretik faktör
biotic factor biyotik faktör
capillary permeability factor kılcal geçirgenlik faktörü
castle's intrinsic factor kalenin iç faktörü
chill factor soğutma faktörü
christmas factor noel faktörü
citrovorum factor sitrovorum faktörü
clearing factor temizleme faktörü
clotting factor pıhtılaşma faktörü
coagulation factor pıhtılaşma faktörü
colony stimulating factor koloni uyarıcı faktör
colony-stimulating factor koloni uyarıcı faktör
common factor ortak faktör
corn factor mısır faktörü
corticotropin releasing factor kortikotropin salma faktörü
culture factor kültür faktörü
eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis eozinofil kemotaktik anafilaksi faktörü
extrinsic factor dış faktör
f factor f faktörü
f-factor f-faktör
factor faktör
factor analysis faktor analizi
factor group faktör grubu
factor i faktör i
factor ii faktör ii
factor iii faktör iii
factor in faktör
factor iv faktör iv