factor analysis

factor analysis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor analysis faktor analizi

factor analysis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

activation analysis aktivasyon analizi
analysis analiz
analysis of variance varyans analizi
analysis situs analiz situsu
analysis's analiz & # x27 s
bite analysis ısırık analizi
blood gas analysis kan gazı analizi
blot analysis leke analizi
combinatorial analysis kombinasyonel analiz
complex analysis karmaşık analiz
componential analysis bileşensel analiz
conformational analysis konformasyonel analiz
content analysis içerik analizi
critical path analysis kritik yol analizi
dimensional analysis boyutlu analiz
diophantine analysis diophantine analizi
discourse analysis söylem analizi
dream analysis rüya analizi
ego analysis ego analizi
error analysis hata analizi
force-field analysis güç alanı analizi
fourier analysis fourier analizi
functional analysis fonksiyonel analiz
harmonic analysis harmonik analiz
in the final analysis son tahlilde
input-output analysis girdi-çıktı analizi
job analysis iş analizi
last analysis son analiz
linear regression analysis doğrusal regresyon analizi
market analysis pazar araştırması
mis-analysis yanlış analizi
miscue analysis yanlış analiz
network analysis ağ analizi
northern blot analysis kuzey leke analizi
numerical analysis sayısal analiz
occlusal analysis oklüzal analiz
pedigree analysis soyağacı analizi
philosophical analysis felsefi analiz
pollen analysis polen analizi
regression analysis regresyon analizi
scientific content analysis bilimsel içerik analizi
segregation analysis ayrışma analizi
self-analysis kendi kendine analiz
sequential analysis sıralı analiz
site catchment analysis şantiye havası analizi
southern blot analysis güney leke analizi
spectrophotometric analysis spektrofotometrik analiz
spectroscopic analysis spektroskopik analiz
spectrum analysis spektrum analizi
systems analysis sistem analizi