factor vii

factor vii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor vii faktör vii

factor vii terimi için benzer kelimeler ve anlamları

recombinant activated factor vii rekombinant aktif faktör vii
alexander vii alexander vii
benedict vii benidict vii
boniface vii boniface vii
charles vii charles vii
clement vii element vii
constantine vii constantine vii
edward vii edward vii
ferdinand vii ferdinand vii
haakon vii haakon vii
henry vii henry vii
innocent vii masum vii
james vii james vii
john vii john vii
leo vii leo vii
louis vii louis vii
pius vii pius vii
stephen vii stephen vii
type vii mucopolysaccharidosis tip vii mukopolisakkaridoz
urban vii kentsel vii
gregory vii gregory vii
title vii of the civil rights act medeni haklar kanununun vii
title vii of the civil rights act of 1964 1964 sivil haklar yasasının vii
title vii of the 1964 civil rights act 1964 sivil haklar yasasının vii
chapter vii bölüm vii
chapter vii resolution bölüm vii çözünürlüğü
glycogen storage diseases types i-vii glikojen depo hastalıkları tipleri i-vii
title vii civil rights act vii medeni haklar kanunu
under chapter vii of the un charter un şartının vii bölümü altında
adopted under chapter vii of the united nations charter birleşmiş milletler tüzüğünün vii bölümünde kabul edilmiştir.
chapter vii of the un charter un şartı bölüm vii
pope clement vii papa clementi vii
chapter vii final provisions bölüm vii nihai hükümleri
title vii of the civil rights medeni hakların vii
a chapter vii resolution bir bölüm vii çözünürlüğü
chapter vii of the chart grafiğin bölüm vii
vii bc vii bc
funded by a title vii grant bir başlık vii hibe ile finanse
paragraph vii paragraf vii
university of paris vii paris vii üniversitesi
vii century d.c. vii yüzyıl d.c.
agreement on implementation of article vii vii maddesinin uygulanmasına dair anlaşma
factor a factor faktör faktörü
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör