factor of safety

factor of safety teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor of safety güvenlik faktörü

factor of safety terimi için benzer kelimeler ve anlamları

factor a factor faktör faktörü
safety factor emniyet faktörü
partial safety factor kısmi güvenlik faktörü
fold safety factor güvenlik faktörü katlayın
safety margin factor güvenlik marj faktörü
fatigue safety factor yorulma emniyet faktörü
head safety factor baş güvenlik faktörü
increased safety factor artan güvenlik faktörü
safety factor of 3 3 güvenlik faktörü
safety factor established güvenlik faktörü kuruldu
static safety factor statik güvenlik faktörü
300 fold safety factor 300 kat güvenlik faktörü
safety factor provided sağlanan güvenlik faktörü
standard consumer safety specification on toy safety oyuncak güvenliği konusunda standart tüketici güvenliği şartnamesi
safety goggles or safety glasses koruyucu gözlükler veya koruyucu gözlükler
safety glasses safety goggles güvenlik gözlükleri güvenlik gözlükleri
safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, h toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları gibi güvenlik donanımları, h
safety related and non-safety güvenlikle ilgili ve güvenlikle ilgili olmayan
safety science and hazard-based safety engineering. güvenlik bilimi ve tehlike temelli güvenlik mühendisliği.
material safety data sheets providing safety precautions güvenlik önlemleri sağlayan malzeme güvenlik bilgi formları
safety of machinery, safety distances to makinelerin güvenliği, emniyet mesafeleri
use approved safety goggles or safety glasses. onaylı koruyucu gözlük veya koruyucu gözlük kullanın.
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör
antipernicious anemia factor antipernicious anemi faktörü
atrial natriuretic factor atriyal natriüretik faktör
biotic factor biyotik faktör
capillary permeability factor kılcal geçirgenlik faktörü
castle's intrinsic factor kalenin iç faktörü
chill factor soğutma faktörü
christmas factor noel faktörü
citrovorum factor sitrovorum faktörü
clearing factor temizleme faktörü
clotting factor pıhtılaşma faktörü
coagulation factor pıhtılaşma faktörü
colony stimulating factor koloni uyarıcı faktör
colony-stimulating factor koloni uyarıcı faktör
common factor ortak faktör
corn factor mısır faktörü
corticotropin releasing factor kortikotropin salma faktörü
culture factor kültür faktörü
eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis eozinofil kemotaktik anafilaksi faktörü
extrinsic factor dış faktör
f factor f faktörü
f-factor f-faktör