necrotizing ulcerative gingivitis

necrotizing ulcerative gingivitis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
necrotizing ulcerative gingivitis nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı

necrotizing ulcerative gingivitis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acute necrotizing ulcerative gingivitis akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
acute necrotizing gingivitis akut nekrotizan dişeti iltihabı
necrotizing ulcerative nekrotizan ülseratif
acute ulcerative gingivitis akut ülseratif dişeti iltihabı
acute necrotizing encephalitis akut nekrotizan ensefalit
necrotizing enterocolitis nekrotizan enterokolit
necrotizing fasciitis nekrotizan fasiit
necrotizing sialometaplasia nekrotizan sialometalazi
subacute necrotizing myelitis subakut nekrotizan miyelit
necrotizing nekrotizan
necrotizing soft tissue infection nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu
necrotizing inflammation nekrotizan inflamasyon
necrotizing granuloma nekrotizan granülom
acute necrotizing inflammation akut nekrotizan inflamasyon
non necrotizing nekrotizan olmayan
necrotizing pneumonia nekrotizan pnömoni
necrotizing soft tissue nekrotizan yumuşak doku
necrotizing lesions. nekrotizan lezyonlar.
chronic desquamative gingivitis kronik desquamative gingivitis
fusospirillary gingivitis fusospiriller gingivitis
fusospirochetal gingivitis fusospirochetal dişeti iltihabı
hyperplastic gingivitis hiperplastik dişeti iltihabı
pregnancy gingivitis gebelik dişeti iltihabı
proliferative gingivitis proliferatif dişeti iltihabı
recurrent ulcerative stomatitis tekrarlayan ülseratif stomatit
suppurative gingivitis süpüratif dişeti iltihabı
ulcerative ülseratif
ulcerative colitis ülseratif kolit
ulcerative stomatitis ülseratif stomatit
ulceromembranous gingivitis ülseromembranöz dişeti iltihabı
gingivitis dişeti iltihabı
ulcerative proctitis ülseratif proktit
ulcerative keratitis ülseratif keratit
ulcerative lesions ülseratif lezyonlar
ulcerative conditions ülseratif koşullar
active ulcerative colitis aktif ülseratif kolit
chronic ulcerative colitis kronik ülseratif kolit
gingivitis scores dişeti iltihabı skorları
gum disease gingivitis diş eti hastalığı dişeti iltihabı
against gingivitis dişeti iltihabına karşı
gingivitis and periodontitis diş eti iltihabı ve periodontitis
severe ulcerative colitis şiddetli ülseratif kolit
ulcerative stis ülseratif stis
irritable bowel ulcerative colitis irritabl bağırsak ülseratif kolit
reverse gingivitis ters diş eti iltihabı
stomatitis ulcerative stomatit ülseri
enteritis ulcerative enterit ülseratif
prone to gingivitis diş eti iltihabına eğilimli