has been some change

has been some change teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
has been some change biraz değişiklik oldu

has been some change terimi için benzer kelimeler ve anlamları

there has been a change bir değişiklik oldu
there has been no change değişiklik olmadı
there has been little change çok az değişiklik oldu
has there been any change herhangi bir değişiklik oldu mu
has been no change değişiklik olmadı
there has been no change during sırasında hiçbir değişiklik olmadı
has been a change bir değişiklik oldu
there has been a sea change denizde bir değişiklik oldu
has been slow to change değişmesi yavaş oldu
has been resistant to change değişime karşı dirençli
your change has been saved değişikliğiniz kaydedildi
has been a profound change derin bir değişim geçirdi
has been any change herhangi bir değişiklik oldu
any change has been herhangi bir değişiklik oldu
has been subject to change değişime uğradı
there has been a dramatic change dramatik bir değişim oldu
some progress has been made bazı ilerlemeler kaydedilmiştir
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
there has been some controversy bazı tartışmalar oldu
has been around for some time bir süredir buralarda
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
there has been some discussion bazı tartışmalar oldu
there has been some debate bazı tartışmalar oldu
there has been some changes bazı değişiklikler oldu
some effort has been made biraz çaba sarf edildi
there has been some effort biraz çaba var
has been some confusion biraz karışıklık oldu
there has been some misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş.
there has been some concern bazı endişeler var
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
there has been some doubt bazı şüpheler oldu
has been for some time bir süredir
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
some criticism has been bazı eleştiriler olmuştur
there has been some criticism bazı eleştiriler oldu
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
has been some disagreement bazı anlaşmazlıklar oldu
it has been some time since o zamandan beri
there has been some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar oldu
some work has been done bazı işler yapıldı
there has been some trouble bir sorun oldu
has been clear for some time bir süredir açıktı
there has been some concern about hakkında bazı endişeler var
has been some time since o zamandan beri
has been submitted some bazı gönderildi
there has been some success bazı başarılar oldu
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
there has been some bazı olmuştur
some thought has been given bazı düşünceler verildi
there has been some influence bir etkisi oldu