there has been some changes

there has been some changes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
there has been some changes bazı değişiklikler oldu

there has been some changes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

there have been some changes bazı değişiklikler oldu
there has been any changes herhangi bir değişiklik oldu
there has been changes değişiklikler oldu
although there has been changes değişiklikler olmasına rağmen
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
there has been some controversy bazı tartışmalar oldu
there has been some discussion bazı tartışmalar oldu
there has been some debate bazı tartışmalar oldu
there has been some effort biraz çaba var
there has been some misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş.
there has been some concern bazı endişeler var
there has been some doubt bazı şüpheler oldu
there has been some criticism bazı eleştiriler oldu
there has been some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar oldu
there has been some trouble bir sorun oldu
there has been some concern about hakkında bazı endişeler var
there has been some success bazı başarılar oldu
there has been some bazı olmuştur
there has been some influence bir etkisi oldu
there will be some changes bazı değişiklikler olacak
there are some changes bazı değişiklikler var
there are some little changes bazı küçük değişiklikler var
have been some changes bazı değişiklikler oldu
has led to some changes bazı değişikliklere yol açtı
has implied some changes bazı değişiklikler ima etti
there have been changes değişiklikler oldu
there have been no changes hiçbir değişiklik olmadı
there have been a lot of changes çok fazla değişiklik oldu
have there been changes değişiklikler oldu mu
there have been many changes birçok değişiklik oldu
there have been significant changes önemli değişiklikler oldu
there have been several changes birkaç değişiklik oldu
have there been any changes herhangi bir değişiklik oldu mu
if there have been any changes eğer herhangi bir değişiklik olmuşsa
there have been big changes büyük değişiklikler oldu
where there have been changes değişikliklerin yapıldığı yer
i think there have been three major changes, bence üç ana değişiklik oldu.
there have been few changes birkaç değişiklik oldu
there had been many changes birçok değişiklik oldu
no changes has been made değişiklik yapılmadı
your changes has been saved değişiklikleriniz kaydedildi
changes changes in technology teknolojideki değişiklikleri değiştirdi
there have been some bazı olmuştur
there have been some problems bazı problemler oldu
there have been some reports bazı raporlar oldu
there had been some criticism bazı eleştiriler olmuştu
there'd been some bir süre önce
there have been some indications bazı endikasyonlar oldu
there's been some very çok oldu
there have been some studies on üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır.