objective

objective teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective amaç

objective terimi için benzer kelimeler ve anlamları

achromatic objective akromatik amaç
apochromatic objective aporokromatik amaç
immersion objective daldırma hedefi
objective case nesnel dava
objective complement nesnel tamamlayıcı
objective correlative nesnel bağıntı
objective danger nesnel tehlike
objective genitive nesnel jeneral
objective idealism nesnel idealizm
objective lens objektif lens
objective point amaç noktası
objective prism nesnel prizma
objective relativism nesnel görelilik
objective sensation nesnel duyum
objective spirit nesnel ruh
objective symptom nesnel belirti
objective test nesnel sınav
objective-case nesnel durum
objective-lens objektif lens
oil-immersion objective yağa batırma hedefi
predicate objective amaç tahmin etmek
semi-objective yarı amaç
quasi-objective sözde objektif
overall objective genel amaç
primary objective öncelikli hedefi
with the objective of amacı ile
ultimate objective nihai amaç
main objective ana hedef
objective setting nesnel belirleme
objective evidence nesnel kanıt
investment objective yatırım hedefi
overarching objective genel amaç
objective criteria nesnel kriterler
key objective ana hedef
recovery time objective iyileşme süresi hedefi
objective function amaç fonksiyonu
career objective kariyer hedefi
objective response rate nesnel tepki oranı
overriding objective geçersiz kılma hedefi
recovery point objective kurtarma noktası hedefi
general objective genel amaç
objective measures nesnel önlemler
set an objective amaç belirlemek
target objective hedef hedefi
objective statement nesnel ifade
objective target nesnel hedef
objective assessment objektif değerlendirme
objective response nesnel cevap
pursue an objective amaç takip etmek
objective data nesnel veri