objective symptom

objective symptom teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective symptom nesnel belirti

objective symptom terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accessory symptom aksesuar belirtisi
cardinal symptom kardinal semptom
concomitant symptom eşlik eden semptom
constitutional symptom anayasal belirti
deficiency symptom eksiklik belirtisi
duroziez symptom duroziez semptomu
localizing symptom yerel belirti
pathognomonic symptom patognomonik semptom
reflex symptom refleks semptomu
subjective symptom öznel belirti
symptom semptom
symptom complex belirti kompleksi
symptom formation semptom oluşumu
withdrawal symptom yoksunluk belirtisi
symptom relief belirti kabartma
symptom score semptom skoru
international prostate symptom score uluslararası prostat semptom skoru
symptom management semptom yönetimi
symptom onset belirti başlangıcı
presenting symptom semptom sunulması
symptom checker belirti denetleyicisi
symptom burden belirti yükü
symptom distress belirti sıkıntısı
symptom free semptomsuz
total symptom score toplam semptom skoru
symptom checklist belirti kontrol listesi
symptom-based semptom bazlı
symptom severity belirti şiddeti
symptom control semptom kontrolü
hallmark symptom ayırt edici belirti
symptom code belirti kodu
initial symptom ilk belirti
symptom profile belirti profili
limited-symptom sınırlı semptom
brief symptom inventory kısa belirti envanteri
symptom alleviation semptom hafiflemesi
symptom expression belirti ifadesi
symptom resolution semptom çözünürlüğü
fault symptom arıza belirtisi
symptom-directed semptom odaklı
symptom pattern belirti paterni
symptom-limited semptomla sınırlı
multi-symptom çoklu semptom
symptom scale belirti ölçeği
symptom modifying belirti değiştirici
symptom-triggered semptom tetiklemeli
symptom criteria belirti kriterleri
symptom assessment semptom değerlendirmesi
symptom picture belirti resmi
symptom of belirtisi