objective complement

objective complement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective complement nesnel tamamlayıcı

objective complement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolute complement mutlak tamamlayıcı
complement tamamlayıcı
complement binding assay tamamlayıcı bağlama deneyi
complement clause tamamlayıcı madde
complement fixation tamamlayıcı fiksasyonu
complement fixation test kompleman fiksasyon testi
complement protein tamamlayıcı protein
complement reaction tamamlayıcı reaksiyon
complement unit tamamlayıcı birim
complement-fixation test kompleman fiksasyon testi
complement-fixing antibody tamamlayıcı sabitleme antikoru
complement-sentence tamamlayacak-cümle
component of complement tamamlayıcı bileşeni
object complement nesne tamamlayıcı
relative complement göreceli tamamlayıcı
retained object complement tutulan nesne tamamlayıcısı
subject complement konu tamamlayıcısı
subjective complement öznel tamamlayıcı
full complement tam tamamlayıcı
complement each other birbirini tamamlayacak
complement system tamamlayıcı sistem
complement activation tamamlayıcı aktivasyon
as a complement tamamlayıcı olarak
staff complement personel tamamlayıcısı
complement cascade tamamlayıcı kaskadı
complement with ile tamamlamak
in complement tamamlayıcı olarak
will complement tamamlayacak
complement pathway tamamlayıcı yolu
complement of staff personelin tamamlayıcısı
crew complement ekip tamamlayıcısı
complement components tamamlayıcı bileşenler
a complement to tamamlayıcı
genetic complement genetik tamamlayıcı
a full complement tam bir tamamlayıcı
complement-dependent tamamlayacak bağımlı
in order to complement tamamlamak için
they complement each other birbirlerini tamamlarlar
complement one another birbirini tamamlayacak
terminal complement component deficiency terminal kompleman komponent eksikliği
complement for tamamlayıcı
would complement tamamlayacaktı
complement-mediated tamamlayıcı-aracılı
complement deposition tamamlayıcı biriktirme
is intended to complement tamamlamak için tasarlanmıştır
in complement with ile uyumlu olarak
complement binding tamamlayıcı bağlama
perfectly complement mükemmel tamamlayıcı
complement levels tamamlayıcı seviyeleri
complement the look görünüşü tamamlayacak