objective case

objective case teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective case nesnel dava

objective case terimi için benzer kelimeler ve anlamları

objective-case nesnel durum
case by case basis duruma göre durum
on a case by case basis duruma göre
case by case duruma göre
from case to case davadan davaya
a case-by-case basis durum bazında
on a case by case davaya göre
on a case to case basis dava bazında
on case by case basis duruma göre
in a case by case basis duruma göre
case by case approach vaka yaklaşımı ile durum
handled on a case by case basis duruma göre işlenir
in a case by case bir durumda
in case by case basis duruma göre
only on a case-by-case basis, sadece durum bazında,
on case to case basis duruma göre
considered on a case-by-case basis duruma göre değerlendirilir
case by case study örnek olay incelemesi
case by case decision dava kararıyla durum
vary from case to case duruma göre değişir
a case-by-case duruma göre
a case by case approach vaka yaklaşımı ile bir vaka
agreed on a case-by-case basis durum bazında kararlaştırıldı
case by case solution vaka çözümü ile durum
case by case consideration duruma göre durum
case-by-case assessment durum değerlendirmesi
on case by case duruma göre
case by case method vaka yöntemi ile durum
case reports case series vaka raporları vaka serileri
determined on a case-by-case basis duruma göre belirlenir
evaluated on a case-by-case basis duruma göre değerlendirilir
on a case by case basis through dava bazında dava bazında
approved on a case by case basis duruma göre onaylanmış
judged on a case-by-case basis, duruma göre değerlendirilir,
in case after case davadan sonra
discussed case by case duruma göre görüşülen durum
done on a case by case basis duruma göre yapılır
rather than on a case by case basis duruma göre değil, duruma göre
in the event of a case-by-case duruma göre
conflicts on a case by case basis vaka bazında çatışmalar
exceptions on a case by case basis vaka bazında istisnalar
allow on a case by case basis duruma göre izin vermek
handled on a case by case bir davanın durumdan ele alınması
on a case-by-case basis, subject duruma göre, konu bazında
4. on a case-by-case basis 4. duruma göre
a case by case assessment vaka değerlendirmesine göre bir vaka
case-by-case basis if the national legislation allows for ulusal mevzuat izin veriyorsa, durum bazında
best-case and worst-case scenarios en iyi durum ve en kötü durum senaryoları
made on a case by case basis vaka bazında yapılmış
individual case by case bireysel vaka vaka