objective danger

objective danger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective danger nesnel tehlike

objective danger terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clear and present danger açık ve mevcut tehlike
danger tehlike
danger angle tehlike açısı
danger cave tehlike mağarası
danger man tehlikeli adam
danger money tehlikeli para
in danger tehlikede
sense of danger tehlike hissi
a sense of danger tehlike hissi
put in danger tehlikeye atmak
danger zone tehlikeli bölge
danger to life hayati tehlike
immediate danger acil tehlike
pose a danger tehlike arz etmek
potential danger potansiyel tehlike
stranger danger yabancı tehlikesi
danger signs tehlike işaretleri
danger of crushing ezilme tehlikesi
imminent danger yakın tehlike
grave danger büyük tehlike
danger of injury yaralanma tehlikesi
danger ahead ileride tehlike
out of danger tehlikenin dışında
be in danger tehlikede olmak
there is a danger tehlike var
danger of suffocation boğulma tehlikesi
danger pay tehlike ücreti
in danger of extinction nesli tükenme tehlikesiyle
is in danger tehlikede
risk of danger tehlike riski
are in danger tehlikedeler
in the face of danger tehlike karşısında
perilous danger tehlikeli tehlike
source of danger tehlike kaynağı
serious danger ciddi tehlike
extreme danger aşırı tehlike
temperature danger zone sıcaklık tehlikesi bölgesi
real danger gerçek tehlike
cause danger tehlikeye neden olmak
inherent danger içsel tehlike
danger area tehlike alanı
impending danger yaklaşan tehlike
animals in danger hayvanlar tehlikede
pose danger tehlike oluşturmak
danger poison tehlikeli zehir
fraught with danger tehlike ile dolu
present danger mevcut tehlike
fire danger yangın tehlikesi
great danger büyük tehlike
exposed to danger tehlikeye maruz kalma