objective prism

objective prism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective prism nesnel prizma