objective correlative

objective correlative teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective correlative nesnel bağıntı

objective correlative terimi için benzer kelimeler ve anlamları

correlative bağıntılı
correlative conjunction bağıntılı bağlaç
correlative meaning bağıntı anlamı
correlative number bağıntılı sayı
correlative numbering bağıntılı numaralandırma
in correlative order sırasıyla
correlative studies korelasyon çalışmaları
correlative to the foregoing yukarıda belirtilenlerle bağıntılı
correlative products bağıl ürünler
with correlative meaning bağıntılı anlamı olan
correlative relationship bağıntı ilişkisi
correlative with ile korelasyon
meanings correlative korelasyon anlamları
correlative obligation bağıntı yükümlülüğü
as correlative bağıntılı olarak
and its correlative ve onun korelasyonu
correlative duty korelasyon görevi
correlative rights bağıntılı haklar
would be correlative bağıntılı olurdu
correlative or causal bağıntılı veya nedensel
achromatic objective akromatik amaç
apochromatic objective aporokromatik amaç
immersion objective daldırma hedefi
objective amaç
objective case nesnel dava
objective complement nesnel tamamlayıcı
objective danger nesnel tehlike
objective genitive nesnel jeneral
objective idealism nesnel idealizm
objective lens objektif lens
objective point amaç noktası
objective prism nesnel prizma
objective relativism nesnel görelilik
objective sensation nesnel duyum
objective spirit nesnel ruh
objective symptom nesnel belirti
objective test nesnel sınav
objective-case nesnel durum
objective-lens objektif lens
oil-immersion objective yağa batırma hedefi
predicate objective amaç tahmin etmek
semi-objective yarı amaç
quasi-objective sözde objektif
overall objective genel amaç
primary objective öncelikli hedefi
with the objective of amacı ile
ultimate objective nihai amaç
main objective ana hedef
objective setting nesnel belirleme
objective evidence nesnel kanıt