objective point

objective point teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective point amaç noktası

objective point terimi için benzer kelimeler ve anlamları

recovery point objective kurtarma noktası hedefi
objective point of view nesnel bakış açısı
from an objective point of view objektif bir bakış açısıyla
point objective nokta hedefi
point-to-point iki nokta arasında yapılan
point to point noktadan noktaya
point by point nokta nokta
from point to point noktadan noktaya
point to point connection noktadan noktaya bağlantı
point to point links noktadan noktaya bağlantılar
point-to-point wiring noktadan noktaya kablolama
from point a to point b a noktasından b noktasına
point-to-point protocol noktadan noktaya protokol
point-to-point route noktadan noktaya rota
point to point communication noktadan noktaya iletişim
point to point service noktadan noktaya servis
point-to-point encryption noktadan noktaya şifreleme
point-to-point network noktadan noktaya ağ
point-to-point travel noktadan noktaya seyahat
point-to-point tunneling protocol noktadan noktaya tünel protokolü
point-to-point distance noktadan noktaya mesafe
point-to-point integration noktadan noktaya entegrasyon
on a point by point basis nokta bazında
melting point freezing point erime noktası donma noktası
point and non-point sources nokta ve nokta olmayan kaynaklar
point-to-point backhaul noktadan noktaya ana taşıyıcı
point-to-point protocol over ethernet ethernet üzerinden noktadan noktaya protokol
point-to-point digital radio relay noktadan noktaya dijital radyo rölesi
starting point and end point başlangıç noktası ve bitiş noktası
point-to-point delivery noktadan noktaya teslimat
point-to-point transmission noktadan noktaya iletim
point to point basis noktadan noktaya
point to point topology noktadan topolojiye
point to point race noktadan noktaya yarış
direct point-to-point doğrudan noktadan noktaya
flash point and fire point parlama noktası ve ateş noktası
point to point navigation noktadan noktaya navigasyon
point-to-point radio communications noktadan noktaya radyo iletişimi
point-to-point control system noktadan noktaya kontrol sistemi
bidirectional point-to-point çift yönlü noktadan noktaya
1-point improvement on the 5-point 5 puanda 1 puanlık iyileştirme
point-by-point basis nokta bazında
start point and end point başlangıç noktası ve bitiş noktası
point to point operation noktadan noktaya operasyon
point-to-point movement noktadan noktaya hareket
point-to-point microwave systems noktadan noktaya mikrodalga sistemleri
point to point mode noktadan noktaya modu
get from point a to point noktadan noktaya almak
on point-to point services noktadan noktaya hizmetler
point to point radio noktadan noktaya radyo