objective test

objective test teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective test nesnel sınav

objective test terimi için benzer kelimeler ve anlamları

test, test and re-test test, test ve yeniden test
an objective test nesnel bir test
objective medical test nesnel tıbbi test
objective diagnostic test nesnel tanı testi
pre-test and post-test ön test ve son test
t test and chi square test t testi ve ki kare testi
test-test reliability test-test güvenilirliği
applied over-voltage test or power frequency test uygulanan aşırı voltaj testi veya güç frekans testi
visual test]test\ görsel test] test & # 092;
test t test test t testi
achromatic objective akromatik amaç
apochromatic objective aporokromatik amaç
immersion objective daldırma hedefi
objective amaç
objective case nesnel dava
objective complement nesnel tamamlayıcı
objective correlative nesnel bağıntı
objective danger nesnel tehlike
objective genitive nesnel jeneral
objective idealism nesnel idealizm
objective lens objektif lens
objective point amaç noktası
objective prism nesnel prizma
objective relativism nesnel görelilik
objective sensation nesnel duyum
objective spirit nesnel ruh
objective symptom nesnel belirti
objective-case nesnel durum
objective-lens objektif lens
oil-immersion objective yağa batırma hedefi
predicate objective amaç tahmin etmek
semi-objective yarı amaç
quasi-objective sözde objektif
overall objective genel amaç
primary objective öncelikli hedefi
with the objective of amacı ile
ultimate objective nihai amaç
main objective ana hedef
objective setting nesnel belirleme
objective evidence nesnel kanıt
investment objective yatırım hedefi
overarching objective genel amaç
objective criteria nesnel kriterler
key objective ana hedef
recovery time objective iyileşme süresi hedefi
objective function amaç fonksiyonu
career objective kariyer hedefi
objective response rate nesnel tepki oranı
overriding objective geçersiz kılma hedefi
recovery point objective kurtarma noktası hedefi