wait-a-bit

wait-a-bit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait-a-bit biraz bekle

wait-a-bit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wait a bit biraz bekle
wait a bit longer biraz daha bekle
wait a little bit longer biraz daha bekle
a bit of a wait biraz bekle
let's wait a bit biraz bekleyelim
wait a bit more biraz daha bekle
wait a bit until kadar bekle
to wait a little bit biraz beklemek
bit by bit azar azar
bit a bit biraz
32-bit or 64-bit windows 7 professional 32 bit veya 64 bit pencereler 7 profesyonel
but bit by bit ama azar azar
bit for bit copy bit kopyası için bit
bit by bit learning yavaş yavaş öğrenme
is getting smarter bit by bit. giderek daha zeki oluyor.
can't wait bekleyemez
hurry up and wait acele et ve bekle
in wait beklemede
lie in wait beklemek
stage wait sahne bekletme
they also serve who only stand and wait ayrıca sadece durup bekleyene hizmet ederler
time and tide wait for no man zaman ve gelgit kimse için bekleyin
wait bekleyin
wait a minute bir dakika bekle
wait and see bekle ve gör
wait at table masada bekle
wait for the other shoe to drop diğer ayakkabının düşmesini bekle
wait on bekle
wait on hand and foot beklemek el ve ayak
wait out bekle
wait up bekle
wait-a-while bir süre bekleyin
i can't wait bekleyemem
please wait lütfen bekle
wait for bekle
can't wait bekleyemez
wait staff personel bekleyin
we wait for you seni bekliyoruz
wait in line sırada bekleyin
wait until kadar bekleyin
good things come to those who wait güzel şeyler sabredene gelir
i will wait bekleyeceğim
i can't wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
i'll wait for you seni bekleyeceğim
wait for you senin için bekliyorum
i wait for you senin için beklerim
i cannot wait sabırsızlanıyorum
wait a moment biraz bekle
i wait beklerim
i can't wait for için sabırsızlanıyorum