wait-a-while

wait-a-while teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait-a-while bir süre bekleyin

wait-a-while terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wait for a while biraz bekle
wait a while bir süre bekleyin
please wait while lütfen biraz bekleyin
while you wait sen beklerken
while we wait biz beklerken
please wait while you are redirected yönlendirilirken lütfen bekleyiniz
while you wait for beklerken
please wait while loading yükleme sırasında lütfen bekleyin
wait while bekle
please wait a while lütfen biraz bekle
wait a little while biraz bekle
while we wait for beklerken
while you wait service hizmet beklerken
wait a moment while biraz bekle
wait a short while kısa bir süre bekle
a wait a while bir süre beklemek
while they wait beklerken
can't wait bekleyemez
hurry up and wait acele et ve bekle
in wait beklemede
lie in wait beklemek
stage wait sahne bekletme
they also serve who only stand and wait ayrıca sadece durup bekleyene hizmet ederler
time and tide wait for no man zaman ve gelgit kimse için bekleyin
wait bekleyin
wait a minute bir dakika bekle
wait and see bekle ve gör
wait at table masada bekle
wait for the other shoe to drop diğer ayakkabının düşmesini bekle
wait on bekle
wait on hand and foot beklemek el ve ayak
wait out bekle
wait up bekle
wait-a-bit biraz bekle
i can't wait bekleyemem
please wait lütfen bekle
wait for bekle
can't wait bekleyemez
wait staff personel bekleyin
we wait for you seni bekliyoruz
wait in line sırada bekleyin
wait until kadar bekleyin
good things come to those who wait güzel şeyler sabredene gelir
i will wait bekleyeceğim
i can't wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
i'll wait for you seni bekleyeceğim
wait for you senin için bekliyorum
i wait for you senin için beklerim
i cannot wait sabırsızlanıyorum
wait a moment biraz bekle