wait a minute

wait a minute teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait a minute bir dakika bekle