wait up

wait up teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait up bekle