wait on hand and foot

wait on hand and foot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı