wait and see

wait and see teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait and see bekle ve gör

wait and see terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wait-and-see attitude bekle ve gör tutumu
let's wait and see bekleyelim ve görelim
wait and see approach bekle ve yaklaşımı gör
just wait and see sadece bekle ve gör
wait and see mode bekle ve gör modu
wait-and-see stance bekle ve gör duruşu
have to wait and see beklemek ve görmek zorunda
wait and see strategy bekle ve stratejiyi gör
i would wait and see bekler ve görürüm
take a wait-and-see approach bekle ve gör yaklaşımı almak
wait and see policy bekle ve politikaya bak
we'll wait and see bekleyip göreceğiz
we will have to wait and see beklemek ve görmek zorunda kalacağız
wait and see position bekle ve gör
wait and see situation bekle ve durumu gör
a wait-and-see attitude bekle ve gör tutumu
a wait-and-see approach was taken bekle ve gör yaklaşımı alındı
we'll just have to wait and see beklemek ve görmek zorunda kalacağız
just wait and see what happens bekle ve ne olacağını gör
just have to wait and see sadece beklemek ve görmek gerekir
a wait and see approach bekle ve gör yaklaşımı
wait and see what comes bekle ve ne olduğunu gör
taking a wait-and-see approach bekle ve gör yaklaşımı kullanmak
wait and see what happens bekle ve ne olacağını gör
wait and see policies bekle ve politikaları gör
i can't wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
can't wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
wait to see görmek için bekleyin
cannot wait to see you seni görmek için sabırsızlanıyorum
i cannot wait to see you seni görmek için sabırsızlanıyorum
i can't wait to see her onu görmek için sabırsızlanıyorum
wait till you see görene kadar bekle
cannot wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
wait until you see görene kadar bekle
i can hardly wait to see you seni görmek için sabırsızlanıyorum
i wait to see görmek için bekliyorum
i cannot wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
wait to see the results sonuçları görmek için bekleyin
i can't wait to see her again onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum
cannot wait to see her onu görmek için sabırsızlanıyorum
can hardly wait to see görmek için sabırsızlanıyorum
wait andd see bekle ve gör
wait to see what happens ne olacağını görmek için bekle
wait a few years to see görmek için birkaç yıl bekleyin
can wait to see it onu görmek için sabırsızlanıyorum
can't wait to see them playing onları oynarken görmek için sabırsızlanıyorum
wait to see something bir şey görmek için bekleyin
i see i see anlıyorum anlıyorum
hurry up and wait acele et ve bekle
they also serve who only stand and wait ayrıca sadece durup bekleyene hizmet ederler