short-waisted

short-waisted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
short-waisted kısa belli

short-waisted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

long-waisted uzunluğundaki belli
waisted belli
high waisted yüksek belli
get waisted bekletilmek
waisted dress belli elbise
high-waisted jeans yüksek belli kot
slightly waisted hafifçe belli
waisted fit belli fit
waisted design belli tasarım
waisted jacket belli ceket
high waisted trousers yüksek belli pantolon
i'm waisted bekliyorum
short short story kısa kısa hikaye
short-short stories kısa kısa öyküler
too short short for için çok kısa
by the short hairs kısa kıllarla
caught short kısa yakalandı
cut a long story short uzun lafın kısası
cut short kısa kesmek
fall short of yetersiz kalmak
for short kısaca
have a short fuse kısa bir sigorta yaptırmak
hot-short sıcak kısa
in short kısacası
in short order özetle
in short supply kısaca
in the short run kısa vadede
life is short art is long hayat kısa, sanat uzun
life is too short hayat çok kısa
long and short of it, the uzun ve kısa,
long-and-short work uzun ve kısa çalışma
make a long story short uzun lafın kısası
make short work of az iş yapmak
nothing short of hiçbir şeyden az
pepin the short kısa pepin
red-short kızgın iken kırılan
run short kısa koşmak
sell short kısa satış
selling short kısa satış
short kısa
short account kısa hesap
short and sweet kısa ve güzel
short ballot kısa oy
short bill kısa fatura
short bone kısa kemik
short ciliary nerve kısa siliyer sinir
short column kısa sütun
short con kısa con
short corner kısa köşe
short covering kısa örtü