long-waisted

long-waisted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
long-waisted uzunluğundaki belli

long-waisted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

short-waisted kısa belli
waisted belli
high waisted yüksek belli
get waisted bekletilmek
waisted dress belli elbise
high-waisted jeans yüksek belli kot
slightly waisted hafifçe belli
waisted fit belli fit
waisted design belli tasarım
waisted jacket belli ceket
high waisted trousers yüksek belli pantolon
i'm waisted bekliyorum
long long ago uzun uzun zaman önce
long long time çok uzun zaman
for a long long time uzun süredir
long long-dated uzun uzun tarihli
a long long time ago çok uzun zaman önce
long long time ago uzun uzun zaman önce
a long long time uzun zaman
it took a long long time uzun zaman aldı
goes a long long way çok uzun bir yol gidiyor
once upon a time long, long ago bir zamanlar uzun zaman önce
long, long fight uzun, uzun kavga
long, long rainy days uzun, uzun yağmurlu günler
long e, long a uzun e uzun
life long long term uzun ömürlü
as long as olduğu sürece
at long last en sonunda
before long çok geçmeden
by a long shot uzun bir atış
come a long way uzun yoldan gelmek
cut a long story short uzun lafın kısası
decade-long on yıl süren
half-long yarım uzun
happy as the day is long gün uzun olduğu için mutlu
huey long huey long
in the long run uzun vadede
life is short art is long hayat kısa, sanat uzun
long uzun
long abductor muscle of thumb başparmak uzun abdüktör kas
long account uzun hesap
long ago uzun zaman önce
long and short of it, the uzun ve kısa,
long arm uzun kol
long arm of the law, the yasanın uzun kolu
long axis uzun eksen
long barrow uzun el arabası
long beach uzun sahil
long bone uzun kemik
long branch uzun dal