in short supply

in short supply teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
in short supply kısaca

in short supply terimi için benzer kelimeler ve anlamları

short short story kısa kısa hikaye
short-short stories kısa kısa öyküler
too short short for için çok kısa
short supply kısa tedarik
are in short supply arz yetersiz
is in short supply arz yetersiz
short supply chain kısa tedarik zinciri
to be in short supply yetersiz arzda olmak
was in short supply arz yetersizdi
the supply terminals are not to be short-circuited. besleme terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.
are often in short supply sık sık yetersiz
in very short supply çok kısa sürede
short power supply cord kısa güç kaynağı kablosu
short supply list kısa tedarik listesi
money is in short supply para az miktarda
in a short supply kısa sürede
short power supply kısa güç kaynağı
often in short supply sık sık yetersiz
in short supply for kısaca
no short supply kısa tedarik yok
goods in short supply arz yetersizliği olan mallar
are in very short supply çok az arzdalar
in no short supply kısa sürede
with short supply kısa tedarik ile
resources in short supply eksik arzdaki kaynaklar
desperately short supply umutsuzca kısa tedarik
gasoline has been in short supply benzin az tedarik edildi
remained in short supply arz yetersiz kaldı
local short supply yerel kısa tedarik
a short power supply cord kısa bir güç kablosu
are in no short supply arz yetersiz
are in a short supply arz yetersiz
skilled labor is in short supply. yetenekli işgücü yetersiz kalmaktadır.
jobs in short supply arz yetersiz işler
are not in short supply arz yetersiz
times of short supply kısa tedarik süreleri
resources are in short supply kaynaklar yetersiz
drugs in short supply yetersiz beslenen ilaçlar
supply short-circuit kısa devre beslemesi
short interruptions and voltage variations on power supply güç kaynağında kısa kesintiler ve voltaj değişimleri
by the short hairs kısa kıllarla
caught short kısa yakalandı
cut a long story short uzun lafın kısası
cut short kısa kesmek
fall short of yetersiz kalmak
for short kısaca
have a short fuse kısa bir sigorta yaptırmak
hot-short sıcak kısa
in short kısacası
in short order özetle