short short story

short short story teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
short short story kısa kısa hikaye

short short story terimi için benzer kelimeler ve anlamları

story after story hikaye sonrası hikaye
cut a long story short uzun lafın kısası
make a long story short uzun lafın kısası
short story kısa hikaye
to cut a long story short uzun lafın kısası
long story short uzun lafın kısası
to make a long story short uzun lafın kısası
a long story short uzun lafın kısası
short story writer kısa hikaye yazarı
a short story kısa bir hikaye
to make the long story short uzun lafı kısaltmak
short story competition kısa hikaye yarışması
short story contest kısa hikaye yarışması
making a long story short uzun lafın kısası
to cut long story short uzun lafın kısası
short story collection kısa hikaye koleksiyonu
short fiction story kısa kurgu hikayesi
cut the story short hikayeyi kısa kesmek
i have written a short story kısa bir hikaye yazdım
short-story writing kısa hikaye yazısı
to keep the story short hikayeyi kısa tutmak
this short story bu kısa hikaye
cut a story short kısa bir hikaye kesmek
the 2014 short story 2014 kısa öyküsü
a short story about hakkında kısa bir hikaye
so long story short çok uzun hikaye kısa
collection of short story kısa öykü koleksiyonu
try it with a short story kısa bir hikaye ile deneyin
the following short story aşağıdaki kısa hikaye
story falls short hikaye kısa düşüyor
short-story book kısa hikaye kitabı
short-short stories kısa kısa öyküler
too short short for için çok kısa
anti-story anti-hikayesi
back story arka hikaye
bedtime story yatmadan önce okunan hikaye
cock and bull story horoz ve boğa hikayesi
cock-and-bull story horoz ve boğa hikayesi
cover story kapak hikayesi
feature story özellik hikayesi
fish story balık hikayesi
frame story çerçeve öyküsü
half story yarım hikaye
horror story korku hikayesi
human-interest story insani ilgi hikayesi
news story yeni hikaye
old story, an eski hikaye
origin story kökeni hikayesi
photo story fotoğraf hikayesi
running story çalışan hikaye