short bone

short bone teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
short bone kısa kemik

short bone terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bone resorption and bone formation kemik rezorpsiyonu ve kemik oluşumu
bone and bone marrow kemik ve kemik iliği
short short story kısa kısa hikaye
short-short stories kısa kısa öyküler
too short short for için çok kısa
air-bone gap hava-kemik boşluğu
aneurysmal bone cyst anevrizmal kemik kisti
bone kemik
bone ash kemik külü
bone bed kemik yatağı
bone block kemik bloğu
bone canaliculus kemik kanalı
bone cell kemik hücresi
bone china kemik çini
bone conduction kemik iletimi
bone density kemik yoğunluğu
bone earth kemik toprağı
bone felon kemik suçu
bone forceps kemik forsepsleri
bone grafting kemik grefti
bone idle çok tembel
bone marrow kemik iliği
bone marrow transplant kemik iliği nakli
bone marrow transplantation kemik iliği nakli
bone mass kemik kütlesi
bone matrix kemik matrisi
bone meal kemik tozu
bone mineral density kemik mineral yoğunluğu
bone of contention çekişme kemiği
bone oil kemik yağı
bone porcelain kemik porselenleri
bone shaker kemik çırpıcı
bone spavin kemik spavin
bone to pick almak için kemik
bone to pick, have a almak için kemik
bone turquoise kemik turkuaz
bone up kemiklenmek
bone-crushing kemik kırma
bone-dry kupkuru
bone-marrow transplant kemik iliği nakli
bone-shaker kemik çalkalayıcı
bred-in-the-bone yetiştirilmiş--kemikte
brittle bone disease kırılgan kemik hastalığı
calf bone baldır kemiği
cancellous bone süngerimsi kemik
cannon bone top kemiği
capitate bone kapitat kemiği
cartilage bone kıkırdak kemiği
chilled to the bone kemiğe soğutulmuş
chin-bone çene kemiği