b-cell chronic lymphocytic leukaemia

b-cell chronic lymphocytic leukaemia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell chronic lymphocytic leukaemia b hücreli kronik lenfositik lösemi

b-cell chronic lymphocytic leukaemia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chronic lymphocytic leukaemia kronik lenfositik lösemi
lymphocytic leukaemia lenfositik lösemi
chronic myeloid leukaemia kronik miyeloid lösemi
chronic lymphocytic leukemia kronik lenfositik lösemi
chronic lymphocytic thyroiditis kronik lenfositik tiroidit
chronic lymphocytic kronik lenfositik
refractory chronic lymphocytic leukemia refrakter kronik lenfositik lösemi
t-cell acute lymphoblastic leukaemia t hücreli akut lenfoblastik lösemi
leukaemia lösemi
acute myeloid leukaemia akut miyeloid lösemi
myeloid leukaemia miyeloid lösemi
acute lymphoblastic leukaemia akut lenfoblastik lösemi
acute leukaemia akut lösemi
childhood leukaemia çocukluk lösemi
lymphoblastic leukaemia lenfoblastik lösemi
leukaemia cells lösemi hücreleri
leukaemia research lösemi araştırması
leukaemia foundation lösemi vakfı
fight leukaemia lösemi ile mücadele
leukaemia risk lösemi riski
suffer from leukaemia lösemi muzdarip
lymphocytic choriomeningitis virus lenfositik koriomenenjit virüsü
lymphocytic leukemia lenfositik lösemi
lymphocytic leukocytosis lenfositik lökositoz
lymphocytic leukopenia lenfositik lökopeni
lymphocytic series lenfositik seriler
poorly differentiated lymphocytic lymphoma zayıf farklılaşmış lenfositik lenfoma
acute lymphocytic leukemia akut lenfositik lösemi
small lymphocytic lymphoma küçük lenfositik lenfoma
lymphocytic interstitial pneumonitis lenfositik interstisyel pnömoni
lymphocytic colitis lenfositik kolit
lymphocytic choriomeningitis lenfositik koriomenenjit
lymphocytic thyroiditis lenfositik tiroidit
lymphocytic infiltration lenfositik infiltrasyon
lymphocytic infiltrate lenfositik sızma
lymphocytic interstitial pneumonia lenfositik interstisyel pnömoni
large granular lymphocytic leukemia büyük granüler lenfositik lösemi
lymphocytic meningitis, lenfositik menenjit,
chronic inflammatory cell infiltration kronik enflamatuar hücre infiltrasyonu
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında