cell-cell communication

cell-cell communication teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi

cell-cell communication terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell communication hücre iletişimi
cell phone communication cep telefonu iletişimi
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
communication iletişim
communication cord imdat freni
communication disorder iletişim bozukluğu
communication engineering iletişim mühendisliği
communication interface iletişim arayüzü
communication theory iletişim teorisi
confidential communication gizli iletişim
data communication veri iletişimi
microwave communication mikrodalga iletişimi
mis-communication yanlış iletişim
near field communication yakın alan iletişimi
non-communication olmayan iletişim
nonverbal communication sözsüz iletişim
pre-communication ön iletişim
tele-communication telekomünikasyon
total communication toplam iletişim
communication skills iletişim yetenekleri
two-way communication iki yönlü iletişim
means of communication iletişim araçları
mass communication kitlesel iletişim
open communication açık iletişim
business communication iş iletişimi
hazard communication tehlike iletişimi
information and communication technology bilgi ve iletişim teknolojisi
effective communication etkili iletişim
personal communication kişisel iletişim
hazard communication standard tehlike iletişim standardı
good communication skills iyi iletişim becerileri
information and communication technologies bilgi ve iletişim teknolojileri
communication board iletişim panosu
communication facilities iletişim olanakları
communication breakdown iletişim arızası
serial communication seri iletişim
communication link iletişim linki
communication officer iletişim memuru