at the t cell- b cell border

at the t cell- b cell border teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında

at the t cell- b cell border terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
border sınır
border collie kenar kömür ocağı
border disease sınır hastalığı
border leicester sınır leicester
border light sınır ışığı
border line sınır çizgisi
border state sınır durumu
border states sınır devletleri
border tax sınır vergisi
border terrier sınır korkunç
brush border fırça sınır
cross-border sınır ötesi
herbaceous border bitkilerden oluşan bahçe sınırı
striated border çizgili kenarlık
vermilion border vermilyon sınır
border crossing sınır geçişi
border patrol sınır devriyesi
customs and border protection gümrük ve sınır koruma
border control sınır kontrolü
uk border agency ingiltere sınır ajansı
border security sınır güvenliği
border agency sınır ajansı
cross-border trade sınır ötesi ticaret
border guard sınır koruması
us customs and border protection abd gümrük ve sınır güvenliği
border police sınır polisi
border management sınır yönetimi
at the border sınırda
cross-border transactions sınır ötesi işlemler
land border kara sınırı
border area sınır bölgesi
border protection sınır koruma
on the border sınırda
border crossing points sınır geçiş noktaları
border town sınır kasabası
south of the border sınırın güneyinde
border region sınır bölgesi