b-cell-like

b-cell-like teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell-like b-hücre benzeri

b-cell-like terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
cell-like cells hücre benzeri hücreler
like-stem cell kök benzeri hücre
osteoblast like cell hücre benzeri osteoblast
like father, like son babasının oğlu
like for like beğenirsen beğenirim
like father like son babasının oğlu
like-for-like sales benzeri satışlar
like with like gibi gibi
like for like basis benzer temeli gibi
like attracts like gibi çeker gibi
like mother like daughter anasına bak kızını al
like cures like gibi tedaviler gibi
compare like with like benzeyen ile karşılaştır
like-for-like comparison benzer karşılaştırma
on a like for like basis benzer şekilde
like for like growth benzer büyüme için gibi
like-for-like replacement benzeri değiştirme
like-for-like revenue benzeri gelir
i like it like that bunu böyle seviyorum
a like for like bir benzeri
comparing like with like benzeyen ile benzeyen
like for like sales growth satış büyümesi gibi
a like-for-like basis benzeri bir temel
replace like for like gibi için değiştirin
on a like to like basis hoşlanmak gibi
like 4 like 4 gibi
with like for like gibi için
like-for-like rise benzeri yükseliş
like mother like anne gibi
justice rolls down like waters and righteousness like adalet sular gibi aşağı iner ve doğruluk gibi
not comparing like with like benzeri ile kıyaslanmıyor
a like for like sales benzer satışlar için benzer
a like-for-like replacement. benzeri bir değiştirme.
on like for like basis benzer temeli gibi
in like manner and on like notice benzer şekilde ve benzer şekilde
like like a boss patron gibi